Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 3° 1
Sutra: 3° 3° 1
22. siječnja 2020.
Vrijeme za nove navike

Od 1. svibnja počinje odvajanje otpada na cijeloj Liburniji

Foto: Marin Aničić
Foto: Marin Aničić
Autor:
Objavljeno: 20. travanj 2018. u 18:27 2018-04-20T18:27:35+02:00

Novi obračun usluge za korisnike će značiti veće račune, što su jučer potvrdili i u Komunalcu, a prvi takvi računi prema novom obračunu na kućne adrese stići će u lipnju

OPATIJA/MATULJI/LOVRAN/MOŠĆENIČKA DRAGA Primjena novog sustava gospodarenja otpadom na Liburniji kreće 1. svibnja, rečeno je na jučer održanoj press konferenciji u Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. koje je davatelj usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom na području Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Stanovnici Liburnije od trenutka potpisivanja ugovora, a počevši s prvim danom mjeseca svibnja, dužni su odvojeno prikupljati otpad, nove spremnike držati unutar svojih okućnica, a na dan sakupljanja otpada - jednom tjedno - donijeti spremnike na lokaciju pražnjenja.

- Tijekom druge polovice ovog mjeseca davatelj usluge kreće s dostavom dokumentacije u svrhu potpisivanja ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom uslugom. Tom prilikom će korisnici na kućnu adresu zaprimiti pismenu pošiljku koja će sadržavati dva primjerka izjave koju je korisnik dužan potpisanu vratiti davatelju usluge, odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom uslugom, cjenik po kojoj će se usluga obračunavati i upute za popunjavanje.

Obveza svakog korisnika usluge je da popunjenu izjavu vrati davatelju usluge. Ugovor je dužan sklopiti vlasnik nekretnine, a ukoliko istu koriste druge osobe tu svoju obvezu može ugovorno prenijeti na korisnike prostora. Sklapanje ugovora s davateljem usluge je obvezno, dok je izbjegavanje ugovaranja kažnjivo sukladno Odluci o komunalnom redu JLS - istaknuo je Ervino Mrak, direktor Komunalca.

Novi obračun

Važan element ugovaranja javne usluge je i cijena usluge pa je tako Društvo objavilo novi cjenik javne usluge na koji su prethodno, sukladno zakonskoj regulativi, gradonačelnik Grada Opatije odnosno načelnici općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji dali svoju suglasnost, a isti stupa na snagu 1. svibnja.

Cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sastoji se od cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne. Cijena obvezne minimalne javne usluge određena je u visini pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, te troškova iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

- Za fizičke osobe ovaj je iznos jednak za sve korisnike javne usluge sukladno Odluci i iznosi 49,50 kuna neto, odnosno 55,94 kn sa uračunatih 13% PDV-a. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada predstavlja jediničnu cijenu pražnjenja volumena spremnika uvećanu za broj pražnjenja. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada je varijabilna i ovisi o broju pražnjenja za zakupljenog volumena spremnika. Troškovi koji određuju visinu cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada su troškovi zbrinjavanja otpada na ŽCGO Marišćina.

Cijena zbrinjavanja jedne litre predanog miješanog komunalnog otpada iznosi 0,8695 kuna neto odnosno 0,109 kuna s uračunatih 25% PDV-a te ovisi o količini otpada i važećem cjeniku ŽCGO Marišćina. Naknada za jednokratno pražnjenje posude zapremine 60 litara iznosi 6,54 kuna, a za posudu zapremine 120 litara 13,08 kuna. Za preuzeti reciklabilni otpad ne plaća se naknada - ističe Duško Kulaš iz RJ Usluge Komunalca. Novi obračun usluge za korisnike će značiti veće račune, što su potvrdili i u Komunalcu, a prvi takvi računi prema novom obračunu na kućne adrese stići će u lipnju.

Posude i vrećice

Za one korisnike koji se ne pridržavaju novih pravila, koji ne odvajaju otpad, propisane su i kazne. Ugovorna kazna predviđena je za pokriće troškova saniranja nepropisnog postupanja otpadom od strane korisnika usluge a iznosi od 100 do 1.000 kuna ovisno o prekršaju.

Za navedenu cijenu korisnik usluge dobiva uslugu preuzimanja i zbrinjavanja otpada jednom na tjedan, uslugu zbrinjavanja glomaznog komunalnog otpada s kućnog praga na poziv jednom na godinu te korištenje reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta odnosno zbrinjavanje zelenog otpada.
Cijena javne usluge za pravne osobe obračunava se prema istim kriterijima kao i za fizičke osobe osim u dijelu cijene obvezne minimalne javne usluge u kome se jedinična cijena od 49,50 kuna bez PDV-a množi s koeficijentom koji iznosi od 1 do 80, a ovisi o djelatnosti pravne osobe. Cjenici su objavljeni na web stranicama www.komunalac-opatija.hr i www.libukom.hr .

- Oprema, odnosno posude za odlaganje otpada podijeljene su u većem dijelu Grada Opatije te u Općini Mošćenička Draga gdje su stvoreni uvjeti naplate prema količini odloženog otpada u posude. Za područje Općine Matulji do realizacije planirane nabave posuda za odvojeno odlaganje otpada na kućnom pragu sustav je osmišljen na način da korisnici, fizičke osobe, otpad odvojeno odlažu u vrećice koje će dobiti na korištenje od davatelja usluge i koje će sadržavati jedinstveni bar kod povezan s korisnikom.

Na području Općine Lovran, do realizacije istih uvjeta odnosno omogućavanja odlaganja otpada na kućnom pragu, korisnici će koristiti zajedničke posude postavljene na javnoj površini, odnosno dosadašnje posude uz napomenu da svi korisnici koji svoju namjeru iskažu prilikom potpisivanja ugovora za korištenje javne usluge mogu dobiti i vrećice za odvojeno odlaganje reciklabilne frakcije komunalnog otpada - podsjeća Mrak.

Reciklažna dvorišta

Da bi se zaokružio sustav gospodarenja otpadom na području Liburnije i zaleđa potrebno je izgraditi nedostajuća reciklažna dvorišta na kojima korisnici usluge mogu predati problematične komponente komunalnog otpada, glomazni komunalni otpad i zeleni otpad. Do sada je izgrađeno i u funkciji godinu dana reciklažno dvorište u Lovranu. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Matulji potpisala je ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta u Jurdanima dok Grad Opatija i Općina Mošćenička Draga još nisu konkretizirali problematiku. Općina Mošćenička Draga ima svoje mobilno reciklažno dvorište a Grad Opatija planira nabavu svojeg mobilnog reciklažnog dvorišta tijekom ove godine.

Vezano za daljnje postupanje s reciklabilnim frakcijama komunalnog otpada u planu je gradnja sortirnice na lokaciji poslovne zone Društva u Jurdanima. U tijeku je izrada projektne dokumentacije dok je planirano ishođenje građevinske dozvole i kandidatura na natječaj za dobivanje sredstava iz EU kohezijskih fondova do kraja prve polovice ove godine.

- Društvo se trenutačno suočava s nemogućnošću postupanja s odvojenim biorazgradivim otpadom. Naime, Odluka o komunalnom otpadu nametnula je obvezu odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada za koji za sada ne postoji mogućnost obrade (nema kompostane na području PGŽ-a) a nedostatak biorazgradljive frakcije u miješanom komunalnom otpadu stvara funkcionalne probleme u procesima obrade otpada u ŽCGO Marišćina.

Problem se također ogleda u činjenici da je cijena obrade otpada u ŽCGO Marišćina daleko veća u odnosu na dosadašnje troškove odlaganja otpada što znatno utječe na konačnu cijenu koju plaćaju korisnici uz napomenu da se korekcije cijene naviše očekuju u skorije vrijeme, što će prouzročiti korekciju cijene javne usluge za preuzetu količinu otpada - zaključio je direktor Komunalca.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
PUST 2020.
Viškovo

PUST 2020.