Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
26. siječnja 2020.
Rezultati Državne revizije

REVIZORI OPET NISU ZADOVOLJNI Grad Rijeka neracionalno trošio i probijao rokove plaćanja obaveza

foto: arhiva NL
foto: arhiva NL
Autor:
Objavljeno: 30. prosinac 2017. u 10:24 2017-12-30T10:24:46+01:00

Državna revizija utvrdila je da je Grad Rijeka u 2006. dao pravo građenja za izgradnju podzemne javne garaže i poslovno-stambenih objekata za čiju imovinsko-pravnu pripremu je utrošeno oko 5,8 milijuna kuna.

RIJEKA - Državna revizija dala je uvjetno mišljenje Gradu Rijeci i za 2016. godinu.

– Sljedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja. U prošlim revizijama, utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na iskazivanje vrijednosti objekta na groblju i imovine čija gradnja odnosno nabava je završena, planiranje i iskazivanje izdataka za otplatu kredita, obvezu uplate u državni proračun pripadajućeg dijela sredstava od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, trošenje namjenskih prihoda, najam nekretnine za izgradnju poslovno-turističkog kompleksa, donošenje programa za pokriće manjka prihoda i podmirenje dospjelih obveza, prijenos sredstava proračunskim korisnicima i kontrola utroška sredstava, usklađenje pojedinih potraživanja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi te usklađenje potraživanja za naknadu za razvoj s trgovačkim društvom u suvlasništvu Grada te realizacija i praćenje realizacije kapitalnih projekata, ponovljene su i u 2016. godini – navedeno je u revizorskom izvješću.

Sporan zakup

Revizori su utvrdili da u poslovnim knjigama nisu evidentirane i financijskim izvještajima iskazane obveze za predujmove primljene s osnova naknade za pravo građenja za izgradnju podzemne javne garaže i poslovno-stambenih objekata u iznosu od 17,4 milijuna kuna te obveza prema sportskom dioničkom društvu za neiskorišteni dio prava korištenja nogometnog stadiona Kantrida u iznosu od oko 3,7 milijuna kuna.

Kada je riječ o davanju u zakup poslovnog prostora, utvrđeno je da ono nije provedeno u skladu s uvjetima natječaja u dijelu ulaganja u poslovni prostor jer je Grad nakon što je dao u zakup poslovni prostor površine 271 kvadrat u uređenje prostora uložio oko pola milijuna kuna, iako je prema uvjetima iz natječaja zakupnik bio u obvezi poslovni prostor urediti i privesti namjeni. Revizori su ocijenili da Grad Rijeka nije racionalno koristio proračunska sredstva jer je ugovorio zakupninu od 0,74 eura po kvadratu za deset godina, a što je prihod od zakupnine od oko 180.000 kuna, dok je u uređenje uloženo oko pola milijuna kuna.

Državna revizija utvrdila je da je Grad Rijeka u 2006. dao pravo građenja za izgradnju podzemne javne garaže i poslovno-stambenih objekata za čiju imovinsko-pravnu pripremu je utrošeno oko 5,8 milijuna kuna.

– Pravo građenja dano je na temelju predugovora koji nije zaključen u skladu s natječajnom dokumentacijom u dijelu koji se odnosi na dostavljanje garancije poslovne banke. Glavni ugovor nije zaključen iako su u 2013. stečeni uvjeti za zaključivanje. Izgradnja javne garaže i objekata iznad garaže nije započela ni nakon 12 godina, a nisu poduzimane aktivnosti za realizaciju prava građenja – naglašavaju državni revizori.

Mimo rokova

U izvješću je upozoreno da su dospjele obveze Grada Rijeke koncem 2016. godine iznosile 174,7 milijuna kuna te da su u odnosu na stanje početkom godine veće za 2,1 milijun kuna. Iz tog dijela izvješća potpuno je jasno da je financijsko stanje Grada Rijeke i te kako zabrinjavajuće.

– Grad nije poštovao rokove plaćanja prema dobavljačima te obveze s rokom plaćanja preko 360 dana iznose 63,6 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu veće su za oko osam milijuna kuna. Grad je i u 2016. zbog problema s likvidnošću koristio okvirni kredit kod poslovne banke u iznosu od 45 milijuna kuna. U pogledu svrhe zaduživanja i vremena korištenja kredita nije postupljeno u skladu s odredbama Zakona o proračunu jer je kratkoročno zaduživanje dozvoljeno najduže do 12 mjeseci i to zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Grad ne plaća obveze za obavljene usluge prema četiri trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu. Za navedene obveze u iznosu od 60 milijuna kuna ugovorena je otplata u ratama do studenoga 2017. godine. Spomenuta društva su prodala svoja potraživanje društvu koje se bavi poslovima faktoringa. Grad je preuzeo obvezu plaćanja kamata i troškova otkupa potraživanja za glavnicu u iznosu od 20 milijuna kuna. Grad u ugovorenim rokovima ne plaća ni obveze po ispostavljenim nalozima za prijenos sredstava neprofitnim organizacijama, udrugama, i proračunskim korisnicima te se u iduću godinu prenose obveze u iznosu od oko 13,8 milijuna kuna, što je za 7,4 milijuna kuna, ili 116,6 posto, više u odnosu na prethodnu godinu. Koncem 2016. godine stanje preuzetih obveza po danim suglasnostima za zaduživanje ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada iznosi 401,6 milijuna kuna – upozoravaju revizori.

Pravo građenja

Državna revizija pročešljala je i odnose Grada Rijeke s tvrtkom s kojom ima suvlasnički udio u HNK Rijeci.

– Grad je zajedno s drugim subjektima, u tijeku obveznog preoblikovanja nogometnog kluba-sportske udruge, preuzeo obveze iz ugovora o partnerstvu zaključenog 2012. u ukupnom iznosu 24,8 milijuna kuna. Radi osiguranja plaćanja preuzetih obveza, upisano je založno pravo (hipoteka) na gradskoj nekretnini, nogometnom stadionu Kantrida, u kunskoj protuvrijednosti od 10 milijuna eura. Prema evidencijama Grada, od 2012. godine do 2015. godine prema ugovoru je podmireno oko 18,6 milijuna kuna, no Grad ne raspolaže podacima iz kojih bi trebalo biti vidljivo jesu li sve obveze iz ugovora izvršene, čime bi se stekli uvjeti za brisanje založnog prava na nekretnini. Grad je dao trgovačkom društvu pravo građenja za izgradnju nogometnog kampa Rujevica koje je iskorišteno. Za navedeno nije plaćena naknada već je s istim društvom u veljači 2016. godine zaključen ugovor o zamjeni nekretnina koje su bile predmet prava građenja.

Prema navedenom ugovoru, obveza trgovačkog društva je platiti Gradu oko 23 milijuna kuna na način da se oko pet milijuna kuna plati u roku od 30 dana od zaključenja ugovora, a oko 6,8 milijuna kuna prijebojem do konca 2016. godine. Kod ugovaranja načina plaćanja prijebojem nije vidljivo na što se odnose obveze Grada za koje je planirano obaviti prijeboj. Razliku kupoprodajnog iznosa 11,3 milijuna kuna ugovoreno je platiti u 60 mjesečnih rata počevši od siječnja 2017. godine. Trgovačko društvo nije podmirilo obveze u skladu s ugovorenim rokovima. Do vremena obavljanja revizije, rujan 2017. godine, je platilo oko pet milijuna kuna, a dospjele obveze iznose oko 8,7 milijuna kuna. Navedeno društvo bilo je u obvezi platiti i komunalni doprinos za izgradnju nogometnog stadiona u iznosu od 1,9 milijuna kuna na temelju rješenja iz rujna 2015. godine koje ne sadrži način i rokove plaćanja. U rješenju je navedeno da je obveznik dužan platiti doprinos sukladno posebnom ugovoru kojim će se regulirati način plaćanja, a posebni ugovor nije zaključen i komunalni doprinos nije plaćen – upozorili su revizori.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu
Biramo najbolje privatne iznajmljivače

Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu