Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 20° 1
Sutra: 20° 20° 1
18. travnja 2019.
Demografska ekspanzija

Novi prostorni plan Viškova: Nakon desetljeća razvoja, došlo je vrijeme za nova pravila

Foto Silvano Ježina
Foto Silvano Ježina
Autor:
Objavljeno: 12. studeni 2018. u 15:32 2018-11-12T15:32:34+01:00

Od izrade prostornog plana 2007. godine, nastavila se demografska ekspanzija na području Viškova, došlo je do velikog porasta broja stanovnika, uslijedio je pozitivan natalitet te gospodarski razvitak. Sve je pratio i veliki stupanj izgradnje, motorizacije, prometno opterećenje

VIŠKOVO U Općini Viškovo u tijeku je izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, koji se izrađuje temeljem Odluke o izradi Općinskog vijeća donesenoj u 2017. godini. Od izrade prostornog plana Općine Viškovo, donesenog 2007. godine, prošlo je 10 godina, a u spomenutom razdoblju nastavila se demografska ekspanzija na području Viškova, došlo je do velikog porasta broja stanovnika, uslijedio je pozitivan natalitet te gospodarski razvitak. Sve spomenuto posljedično je pratio i veliki stupanj izgradnje, motorizacije, pa se povećalo prometno opterećenje svih prometnica na području općine Viškovo. 

Upravljanje razvojem

Izmjenama i dopunama prostornog plana želi se osigurati učinkovito i održivo upravljanje razvojem područja općine što uključuje ne samo planiranje s ekonomskog i društvenog aspekta, nego i prostornog i strateškog, pritom uvažavajući pozitivne zakonske propise, regionalne i nacionalne strateške politike, ali i promjenjive okolnosti u okruženju. 

Osim usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske županije, kao i ostalim važećim propisima koji imaju reperkusija na prostor, najvažniji ciljevi II. izmjena i dopuna plana su korekcija građevinskog područja i uvjeta gradnje u građevinskom području i izvan građevinskog područja, utvrđivanje područja za građenje, unapređenje prometnog sustava, unapređenje sustava komunalne i ostale infrastrukture, omogućavanje daljnjeg gospodarskog i društvenog razvoja prostora te unapređenje kvalitete života i standarda za sve mještane. Također, izmjenjenim prostornim planom će se definirati i građevine i zahvati od interesa za Općinu Viškovo.

Bez značajnih proširenja građevinskih područja naselja

– Ne bi smjelo biti veće potrebe za povećanjem građevinskih područja naselja. Koncepcijom plana utvrđeno je da će se širenje građevinskih područja naselja izvršiti prvenstveno za uključenje u naselje pojedinih zona izdvojenih građevinskih područja izvan naselja. Temeljna je pretpostavka dobivena analizama u koncepciji plana da ne postoji potreba za značajnim proširenjem građevinskih područja naselja, već da proširenja građevinskih područja mogu obuhvaćati samo minimalne korekcije granica. S obzirom na najveći broj upita i zainteresiranost mještana za širenje građevinskog područja naselja definirani su i određeni kriteriji za formiranje odnosno korekciju postojećih građevinskih područja koji će se primjenjivati.

To su, između ostalog, kategorizacija osjetljivosti tla, očuvanje prirodnih područja, izgrađeni objekti koji se nalaze u neposrednoj blizini postojeće ili planirane komunalne infrastrukture, izgrađeni objekti koji se nalaze u blizini planom određenih građevinskih područja, odnosno koji tvore cjelinu. Građevinska područja neće se formirati za jednu česticu, nego na način da se oblikuje smislena cjelina za koju je opravdano opremanje komunalnom infrastrukturom i ostalim potrebnim sadržajima, pojašnjava viškovska načelnica i dodaje da je u tijeku izrada prijedloga plana za javnu raspravu koja bi prema terminskom planu trebala biti održana u veljači iduće godine.

– Prostornim planom trebaju se stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj, uvažavajući sve posebnosti prostora, demografske pokazatelje te stvarne potrebe pretežito mladog stanovništva kao i bogato kulturno nasljeđe, čime će se omogućiti bolji život za sve mještane u modernom Viškovu, kaže viškovska načelnica Sanja Udović. 

Cestovna mreža

Kad je riječ o prometu, postojeća cestovna mreža na području Općine Viškovo ne zadovoljava u potpunosti s aspekta prometnog opterećenja i suvremenih tehničkih zahtjeva. Cestovna mreža na pojedinim dionicama nedostatna je u pogledu adekvatne širine za odvijanje dvosmjernog prometa kao i u dijelu osiguranja potrebnih površina za siguran pješački promet te je cilj izmjenama i dopunama prostornog plana unaprijediti prometni sustav u naseljima, planirati njegov razvoj na načelima osiguranja dobre mobilnosti i smart city rješenjima kao što su javna parkirališta, nogostupi, sigurnost prometa na cestama, javni prijevoz i slično, čime će se postići kvalitetniji život i bolja valorizacija naselja.

– Pokrivenost područja Općine Viškovo linijama javnog cestovnog prijevoza putnika je zadovoljavajuća, međutim poprečno povezivanje Općine nije toliko dobro pokriveno. Također, zbog izgradnje državne ceste DC 427 postojeći prometni pravci prema naselju i tradicionalni pješački putovi su prekinuti pa je u svrhu dodatnog preispitivanja i dopunjavanja postojeće prometne mreže alternativnim prometnim pravcima i rješenjima izrađena Prostorno-prometna studija šireg gravitacijskog područja državne ceste D427 od Marinića do Marišćine koja je jedna od podloga izrade prostornog plana.

Osim prometne studije, kao podloga se koristi i Strateški razvojni program Općine Viškovo 2015. – 2020., kaže Sanja Udović i naglašava da je koncepcijom plana utvrđeno da su planirane površine građevinskih područja naselja dovoljne za održavanje postojećeg stanja gustoće naseljenosti za idućih desetak godina.

– Do sada je Općina Viškovo zaprimila već veliki broj zahtjeva i upita, pisanih i usmenih. Svi zainteresirani, sukladno Zakonu, mogu sudjelovati u izradi plana kroz javnu raspravu. Obavijest o javnoj raspravi bit će objavljena u Novom listu te na službenoj web stranici Općine Viškovo i ministarstva, kaže Udović.

Za izradu II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Viškovo odobreno je 100-postotno sufinanciranje temeljem prijave na Natječaja za provedbu Podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka