Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 8° 1
Sutra: 8° 8° 1
20. veljače 2019.
Politika privatnosti
Politika privatnosti
Objavljeno: 20. studeni 2018. u 7:56 2018-11-20T07:56:00+01:00

NOVI LIST  novinsko nakladničko dioničko društvo iz Rijeke, Zvonimirova 20/a, OIB 44110106406, MB 040000340 (dalje u tekstu: Novi List)

Voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) od 3. svibnja 2018. godine.

 

1. INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA I SVRSI OBRADE

Novi List prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u svrhu poštivanja zakonskih obveza te u poslovne svrhe radi obavljanja registriranih djelatnosti, a koje uključuje obradu podataka o radnicima Novog Lista, poslovnim suradnicima i partnerima, pretplatnicima na tiskana izdanja medija kojima upravlja Novi List, klijentima i fizičkim osobama čiji se osobni podaci obrađuju u službi medija i javnog informiranja.

Pored gore navedene svrhe prikupljanja i obrade, podatke obrađujemo i u svrhu naših legitimnih interesa. Obradu koja se temelji na legitimnom interesu možete u svakom trenutku ograničiti ili isključiti ulaganjem prigovora službeniku za zaštitu podataka te u tom slučaju vaš podatak nećemo više obrađivati.

Osobne podatke prikupljamo i na temelju privole u jednu ili više posebnih svrha. Ukoliko se određena obrada vašeg osobnog podataka temelji na privoli koju ste nam dali istu privolu imate pravo u svakom trenutku povući te osobne podatke nećemo više obrađivati, s time da to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena niti će povlačenje privole utjecati na kvalitetu usluge koju vam pružamo.

Svaka pojedinačna privola uvodi se u Sustav evidencija privola Novog Lista  u koju ispitanik ima pravo uvida na zahtjev.

Obrada osobnih podataka provodi se u skladu sa zakonskom regulativom o zaštiti podataka radi ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza, u mjeri u kojoj je dana privola i u svrhu ostvarenja naših legitimnih interesa. Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, pronalazeći pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka u relevantnim odredbama mjerodavnih propisa.

Novi List osobne podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitosti obrade.Slijedom navedenog, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen minimalno jedan od navedenih uvjeta:

1. obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

2. obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Novog Lista u odnosu na važeće zakonske propise prema kojima je dužan postupati.

3. obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Novog Lista ili treće strane - osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

4. ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

5. obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

Novi List obrađuje osobne podatke u skladu sa sljedećim načelima obrade:

1. Zakonito i pošteno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Novi List će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Novi List će ponekad ispitanike morati pitati i za neke osobne podatke koji nisu potrebni za ostvarenje konkretne usluge, no zakonom su obvezni za prikupljanje.

2. Transparentno – Novi List će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, biti upoznat sa svim relevantnim informacijama.

3. Osobni podaci prikupljaju se u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama, osim ako postoje druge obrade koje su uvjetovane zakonom ili su neophodne za kvalitetno isporučivanje same usluge.

4. Uz smanjenje količine podataka – Novi List prikuplja i obrađuje osobne podatke na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono sto je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.         

5. Točnost  – Novi List osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni, što znači da se treba poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, a uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Primjenu ovog načela osigurava se  kroz uspostavu redovite kontrole, ali i kroz otvoren proces komunikacije s ispitanicima.

2. PRAVA ISPITANIKA

Novi List obrađuje osobne podatke sukladno pravima ispitanika definiranim u Uredbi, a koji se poglavito odnose na:

  1. Pravo na brisanje (,,pravo na zaborav") – imate  pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose u svim mjestima pohrane. Novi List će također obavijestit i treće osobe ukoliko je došlo do prosljeđivanja predmetnog podatka da se izvrši brisanje podatka osim kada bi to za Novi List predstavljalo prekomjerni napor.

 

Novi List ima obvezu obrisati osobne podatke ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- osobni podaci vise nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

- ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;

- ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Novi List za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka,

- osobni podaci nezakonito su obrađeni;

- osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

 2. Pravo na pristup podacima - imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, koji se točno podaci obrađuju, gdje se obrađuju, tko ih obrađuje, pristup istima, svrsi obrade, podatke o zbirci osobnih podataka u kojoj se predmetni podatak pohranjuje, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni te ostale podatke za koje iskažete zanimanje i interes osobi ovlaštenoj za zaštitu podataka. 

 3. Pravo na ispravak -  imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade,  imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, imate obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Novim Listom.

4. Pravo na prigovor - imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. U takvom slučaju više nećemo obrađivati podatke, osim ako se dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a sve posebno vodeći računa o usklađenosti s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. U odnosu na obradu osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga.

5. Pravo na ograničenje obrade - imate pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da:

- osporava te točnost osobnih podataka;

- smatra te da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži se ograničenje uporabe;

- u slučaju kada uložite prigovor na obradu i očekuje se potvrda nadilaze li legitimni razlozi Novi List  obrade vaše razloge.

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Uredbe prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

3. LEGITIMNI INTERES

Uredbom je predviđeno pravo da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe legitimnih interesa Novog Lista ili treće strane - osim kada su od tih interesa jači vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako ste dijete. Kao legitimnim interesom Novi List drži obrade osobnih podataka koje služe kako bi se poboljšao proces unaprjeđenje poslovanja; koje su u službi medija i javnog informiranja u skladu sa Zakonom o medijima; koje su u korist rješavanja sudskih sporova; radi nuđenja proizvoda i usluga za koje je očigledno da bi olakšale poslovanje (obavijest o isteku pretplate); radi ponude za sklapanje novih ugovora sa prijašnjim suradnicima;

Legitimnim interesom Novi List drži i obrade osobnih podataka:

  1. [obavijest o isteku pretplate]

koje služe kako bi se poboljšao proces unaprjeđenje pružanja usluga korisnicima, radi nuđenja proizvoda i usluga za koje je očigledno da olakšavaju poslovanje i korištenje naših usluga  (obavijest o isteku pretplate). Legitimni interesi postoji u slučaju relevantnog i odgovarajućeg odnosa ispitanika i voditelja obrade u situacijama poput one kada je ispitanik klijent voditelja obrade ili u njegovoj službi, odnosno u slučaju kada između ispitanika i voditelja obrade postoji odgovarajući odnos (pretplata na novine), a u interesu je obje strane da se takav odnos nastavi;

U slučaju da Vam naši pretplatnički primjerci tiskovina budu dostavljeni putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade i istima se prosljeđuju samo nužni podaci za izvršenje dostave. Novi List surađuje i sklapa ugovore samo s onim izvršiteljima koji su usklađeni sa zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka i dostavili su dokaz o tome.

  1. [ponude za sklapanje autorskih i drugih ugovora o poslovnoj suradnji]

radi ponude za sklapanje novih ugovora sa prijašnjim suradnicima s obzirom na  postojanje prethodne suradnje i mogućnost da je isti suradnik i dalje zainteresiran za daljnju suradnju ukoliko se ukaže potreba a prethodna suradnja je bila zadovoljavajuća.

4. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Novi List ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca osim u slučaju ako isto nije u skladu s zakonskom i podzakonskom regulativom kojom se uređuje poslovanje djelatnosti Novog Lista. Posebnu zaštitu ostvaruju osobni podaci djece mlađe od šesnaest godina jer su manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. 

Obrada takvih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se  samo iznimno u slučajevima predviđenim Uredbom.

5. KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko Novi List prosljeđuje osobne podatke činimo to samo s trećim osobama koje su usklađena s Uredbom i koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se primjereno osigurala zaštita vaših prava. Osobni podaci prosljeđuju se isključivo u svrhe koje su navedene u ovoj Politici privatnosti.

6. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:

- za cijelo razdoblje trajanja poslovnog odnosa;

- sve dok više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni;

- sve do opozivanje privole, ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole;

- sve do ulaganja prigovora na obradu temeljem legitimnog interesa, ukoliko se obrada na istome temelji;

- sve dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza Novog Lista.

7. INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

Slijedom prednje navedenog, u  odnosu na vaše osobne podatke a sukladno zakonskoj regulativi u predmetnom području, predviđena su sljedeća prava:

-          pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka;

-          pravo na ispravak netočnih podataka;

-          pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“) pod određenim i utvrđenim uvjetima;

-          pravo na ograničenje obrade;

-          pravo na prenosivost;

-          pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

U svakom trenutku možete postaviti zahtjev za dostavu informacija o:

-          načinu i svrsi obrade vaših osobnih podataka;

-          kategoriji podataka;

-          načinu prikupljanja;

-          predviđenom razdoblju pohrane i načinu pohrane;

-          primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;

-          o upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje.

 

8. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ines Bolkovac

Kontakt: ines.bolkovac@feralis.hr

 

Za  ostvarivanju svojih prava i dostavu informacija možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka koji će vam u najkraćem mogućem roku a najduže u roku od 30 dana odgovoriti na vaš postavljen upit i zahtjev i pružiti vam sve, dostupne informacije o predmetnome.

Ukoliko smatrate da je došlo do bilo koje vrste povrede Vaših prava možete podnijeti  prigovor, kao i opozvati Vašu privolu ili ograničiti korištenje legitimnog interesa obavještavanjem službenika za zaštitu podataka, a također možete uputiti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti za sve prednje navedeno kao i za bilo koju drugu informaciju u svezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka ili ukoliko imate bilo koje drugo pitanje iz  područja zaštite osobnih podataka a na koje vam je u mogućnosti dati odgovor.

 

Politike privatnosti, zaštite osobnih podataka, postupanja i sljedivosti s osobnim podacima redovno preispitujemo i unapređujemo u cilju najveće moguće zaštite vaših podataka a u skladu s našim mogućnostima, nastojeći vam time osigurati najveću moguću razinu zaštite. Slijedom navedenog ova politika privatnosti redovno se ažurira u skladu s našim provođenjem aktivnosti u svezi navedenog. Ukoliko u nekom trenutku dođe do značajnih promjena a koje utječu na vaša prava i slobode , o tome ćemo vas i izravno obavijestiti.

 

Pratite nas i dalje redovito i hvala vam što ste naš korisnik.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka